Hank Willis Thomas

White Imitates Black
© 2022 Oakland Museum of California