Yoshitomo Saito

© 2023 Oakland Museum of California