Zhan Wang

Gold Mountain Collection
© 2019 Oakland Museum of California