Zhan Wang

Gold Mountain Collection
© 2020 Oakland Museum of California