Zhan Wang

Gold Mountain Collection
© 2022 Oakland Museum of California