Ye Zhongsan the Younger

© 2023 Oakland Museum of California