lucia k. mathews

Lucia Reading|Lucia Mathews in Pink Kimono|Lucia Reading (Portrait of Lucia K. Mathews in Pink Kimono)
© 2023 Oakland Museum of California